Disclaimer

Disclaimer digitalAngel website

Algemeen
Gebruik van deze site van Digital Angel Netherlands B.V. (KvK-nummer 68052626), gevestigd te Utrecht aan de Reactorweg 160 (hierna: “digitalAngel”) is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande.

Gebruik website
De op deze website getoonde informatie wordt door digitalAngel met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. digitalAngel verstrekt met deze website louter informatie over producten en diensten die door digitalAngel worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Deze site noch de sites of documenten waartoe via deze site toegang kan worden verkregen, bevatten een uitnodiging tot het kopen of verkopen van effecten of andere financiële producten of diensten. De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

Informatie van derden, producten en diensten
Informatie aangeleverd door derden, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van digitalAngel zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Hoewel digitalAngel uiterst selectief is ten aanzien van de informatie van derden die op deze site wordt opgenomen of de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. digitalAngel geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij digitalAngel en worden beschermd door databankrecht, auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. De inhoud van deze site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van digitalAngel. Inhoud van deze site waarbij een of meer social sharing buttons door digitalAngel zijn geplaatst, mag de gebruiker van deze site voor niet-commerciële privédoeleinden doorsturen.

Geen aansprakelijkheid
digitalAngel is niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel digitalAngel zich
tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. digitalAngel aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

Toepasselijk recht
Op deze site en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen
De informatie en aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. digitalAngel verstrekt door middel van deze site informatie over haar producten en diensten. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Klachtenservice
digitalAngel stelt het bijzonder op prijs wanneer u uw vraag, probleem of klacht kenbaar maakt. Want zo kan digitalAngel proberen een passende oplossing te vinden. Bovendien biedt het digitalAngel de kans om de service aan u en andere klanten te verbeteren. Zie hiervoor de gegevens bij contact.

Contactgegevens digitalAngel
Mocht u na het lezen van deze disclaimer toch nog vragen hebben, neem dan gerust per e-mail (info@digitalangel.eu) contact op met digitalAngel.

Meer weten? Stel ons je vraag!

Contact